ย้ายค่ายเบอร์เดิมผ่านออนไลน์

ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการขอโอนย้ายมา dtac Network

เกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการขอโอนย้ายมา dtac Network

เลขหมายที่ต้องการโอนย้าย

ผู้ให้บริการเดิม

รหัสขอย้ายค่าย * (กดรับรหัส *151*เลขบัตรประชาชน# โทรออก)

กรุณากรอก Pincode เป็นตัวเลข 8 หลัก

ใส่ได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น

รายละเอียดการขอโอนย้าย

  • โอนย้ายมาดีแทคในระบบ : รายเดือน
  • โอนย้ายมาดีแทคในระบบ : เติมเงิน
  • เลือกรับสิทธิพิเศษ
    • {{register.packageName}}
    • {{register.packageDetail}}

ข้อมูลผู้ใช้บริการ

ชื่อที่ใช้จดทะเบียน (ต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการเดิม)

คำนำหน้า *

คำนำหน้าอื่น ๆ *

กรุณากรอกข้อมูล

ชื่อ *

กรุณากรอกข้อมูล

นามสกุล *

กรุณากรอกข้อมูล

เลขประจำตัวประชาชน *

{{validateIdCardMessage(registerform.registerIdCard.$error)}}

กรุณากรอกข้อมูล

วันหมดอายุบัตรประชาชน *

กรุณากรอกข้อมูล

วัน/เดือน/ปี เกิด *

กรุณากรอกข้อมูล

ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี กรุณาติดต่อดีแทคฮอลล์ทุกสาขา

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

เลขที่ *

กรุณากรอกข้อมูล

หมู่

{{validatePhoneNumberMessage(registerform.registerAddressMoo.$error)}}

หมู่บ้าน

หมายเลขห้อง

ชั้น

{{validatePhoneNumberMessage(registerform.registerAddressFloor.$error)}}

อาคาร

ตรอก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง *

กรุณากรอกข้อมูล

รหัสไปรษณีย์ *

{{validatePostCodeMessage(registerform.registerAddressPostcode.$error,'A')}}

กรุณากรอกข้อมูล

อำเภอ/เขต *

กรุณากรอกข้อมูล

จังหวัด

อีเมลสำหรับการจัดส่งสำเนา คำขอโอนย้าย *

กรุณากรอกข้อมูล

e-mail ไม่ถูกต้อง

ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งค่าบริการ

เลขที่ *

กรุณากรอกข้อมูล

หมู่

{{validatePhoneNumberMessage(registerform.registerBillAddressMoo.$error)}}

หมู่บ้าน

หมายเลขห้อง

ชั้น

{{validatePhoneNumberMessage(registerform.registerBillAddressFloor.$error)}}

อาคาร

ตรอก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง *

กรุณากรอกข้อมูล

รหัสไปรษณีย์ *

{{validatePostCodeMessage(registerform.registerBillAddressPostcode.$error,'B')}}

กรุณากรอกข้อมูล

อำเภอ/เขต *

กรุณากรอกข้อมูล

จังหวัด

เอกสารประกอบ

ถ่ายรูปและแนบรูปถ่ายบัตรประชาชน *

กรุณาแนบรูปถ่ายบัตรประชาชนตามตัวอย่างการแนบเอกสาร

ไฟล์แนบจะต้องเป็น .JPG .JPEG .PNG และมีขนาดไม่เกิน 3 MB

ข้อมูลการจัดส่ง SIM dtac Network

ในวันที่จัดส่งซิมการ์ด ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงตนรับซิมการ์ดด้วยตัวเอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้น

เบอร์ติดต่อสำหรับการจัดส่ง (เบอร์ติดต่อสำรองอื่นที่ไม่ใช้สำหรับการย้ายค่าย)

เลขที่ *

กรุณากรอกข้อมูล

หมู่

{{validatePhoneNumberMessage(registerform.registerDeliveryAddressMoo.$error)}}

หมู่บ้าน

หมายเลขห้อง

ชั้น

{{validatePhoneNumberMessage(registerform.registerDeliveryAddressFloor.$error)}}

อาคาร

ตรอก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง *

กรุณากรอกข้อมูล

รหัสไปรษณีย์ *

{{validatePostCodeMessage(registerform.registerDeliveryAddressPostcode.$error,'D')}}

กรุณากรอกข้อมูล

อำเภอ/เขต *

กรุณากรอกข้อมูล

จังหวัด

ข้อตกลงและเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ Terms and Conditions

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียด

ข้าพเจ้าขอยืนยันและขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีอำนาจที่จะขอดำเนินการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามแบบคำขอนี้ได้ และข้อมูลต่างๆที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ตามแบบคำขอฉบับนี้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และข้าพเจ้ายอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวทั้งต่อผู้ให้บริการรายเดิม และ/หรือผู้ให้บริการรายใหม่ และ/หรือบุคคลใดๆ หากเกิดค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือข้อเรียกร้องใดๆ โดยเกิดจากการที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อนี้
ข้าพเจ้ารับทราบว่าในวันที่จัดส่งซิมการ์ด ข้าพเจ้าจะต้องแสดงตนรับซิมการ์ดด้วยตัวเอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้น
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาให้บริการโทรคมนาคมโดยตลอดแล้ว
สัญญาให้บริการโทรคมนาคมประเภทจดทะเบียนรายเดือน คลิก
สัญญาให้บริการโทรคมนาคมประเภทเติมเงิน คลิก
เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ผู้ให้บริการกำหนดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการอาจสอบถามเพิ่มเติมโทร 1678 หรือ www.dtac.co.th
หากสามารถดำเนินการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามแบบคำขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ฉบับนี้ได้แล้ว ข้าพเจ้าขอให้ถือว่าแบบคำขอนี้เป็นการแสดงเจตนายกเลิกบริการทางเสียง บริการข้อมูล และบริการเสริมอื่นๆ บนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องการโอนย้าย ตามที่ข้าพเจ้าได้สมัครไว้กับผู้ให้บริการรายเดิม และ/หรือผู้ให้บริการเสริมรายอื่นๆ โดยให้ถือว่าการบอกเลิกการใช้บริการกับผู้ให้บริการรายเดิม และ/หรือกับผู้ให้บริการเสริมมีผลนับตั้งแต่เวลาที่มีการปรับเปลี่ยนผู้ให้บริการและให้ถือว่าการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับผู้ให้บริการรายใหม่เริ่มต้นตั้งแต่เวลาที่มีการตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการเช่นเดียวกัน
ข้าพเจ้ารับทราบว่าการตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการตามแบบคำขอฉบับนี้มีปัจจัยขึ้นอยู่กับการยืนยันรายละเอียดของผู้ให้บริการรายเดิม รวมทั้งการดำเนินการทางด้านเทคนิคระหว่างผู้ให้บริการรายเดิมกับผู้ให้บริการรายใหม่ภายใต้หลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทร ศัพท์เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การโอนย้ายเลขหมายตามแบบคำขอฉบับนี้ได้สำเร็จสุล่วง ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการรายใหม่ปรับเปลี่ยนวันที่จะดำเนินการตัดเปลี่ยนผู้ให้บริการตามสมควร
ข้าพเจ้ารับทราบว่าการโอนย้ายเลขหมายตามกรณีนี้จะไม่กระทบต่อภาระหนี้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกับผู้ให้บริการรายเดิมก่อนที่การโอนย้ายเลขหมายจำดำเนินการโดยเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามแบบคำขอนี้ไม่สามารถดำเนินการโอนย้ายผู้ให้บริการได้ โดยมีสามาเหตุเนื่องมาจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้นั้นไม่ครบถ้วนหรือผิด หรือไม่ถูกต้อง หรือเกิดจากสาเหตุที่ผู้ให้บริการรายใหม่ไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ให้บริการรายใหม่มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำขอฉบับนี้ได้โดยฝ่ายเดียว
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าในกรณีที่เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของข้าพเจ้าขอทำการโอนย้ายตามใบคำขอนี้ถูกยกเลิกบริการหรือถูกระงับบริการโดยผู้ให้บริการรายเดิม ข้าพเจ้าประสงค์ให้การแจ้งเหตุปฏิเสธการโอนย้ายหรือการติดต่อสื่อสารใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการโอนสิทธิเลขหมายตามคำขอนี้ติดต่อไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดต่อได้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลไว้ในคำขอฉบับนี้และข้าพเจ้ายอมรับและตกลงว่าการแจ้งหรือติดต่อไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดต่อได้ตามกรณีข้างต้นนี้ถือเป็นการแจ้งให้ข้าพเจ้ารับทราบแล้ว
ข้าพเจ้ารับทราบว่าหากการโอนย้ายเลขหมายสำเร็จ เงินค่าบริการคงเหลือของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับผู้ให้บริการรายเดิมจะไม่โอนย้ายไปยังผู้ให้บริการรายใหม่
ข้าพเจ้ารับทราบว่าการดำเนินการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามแบบคำขอนี้อาจเกิดการตัดสัญญาณบริการในบางขณะ
ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าข้าพเจ้าอาจต้องรับผิดชอบในการจัดหาเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องใหม่ ในกรณีที่เลขหมายซึ่งถูกโอนย้ายตามแบบคำขอนี้เป็นการโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีในการให้บริการที่แตกต่างออกไป

{{errorRequestRegister()}}

กำลังตรวจสอบคำขอย้ายค่ายมาใช้ดีแทคไตรเน็ตของคุณ

กรุณารอรับซิมใหม่ ภายในวันทำการถัดไป

หลังจากนั้นจะได้รับแจ้งสถานะย้ายค่ายทาง SMS ที่ซิมเดิม

ให้เปลี่ยนไปใช้ซิมดีแทคไตรเน็ตตามวันที่ที่ได้รับอนุมัติย้ายค่ายสำเร็จ

กลับไปข้างบน